İleri Kadınlar Derneği
TÜZÜK

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1)

Derneğin adı, “İlerici Kadınlar Derneği“dir.

Derneğin merkez İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2)

Dernek, kadınların sosyal ve iş yaşamında haklarını sağlamak ve korumak için mücadele eder.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü toplantı, basın açıklaması, panel, açık oturum, seminer, konferans, bilimsel ve sanatsal toplantılar, temsil, yurtiçi ve yurtdışı geziler, sergiler, geceler, yemekli toplantılar, konser, festival, şenlik ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenlemek,
 2. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliş­tirme, çalışma ve etütleri yapmak, öneri ve dilekleri belirle­mek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayımlamak,
 3. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgi­lendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve ge­reci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için “Yardım Toplama Kanunu” ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ola­rak yardım ve bağış toplamak, yardım ve bağış kabul etmek ya da vermek, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek, yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ilgili mevzuat hü­kümlerine uygun olarak, iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve işletmek,
 7. Mevzuatın izin verdiği lokal açma, sosyal ve kültürel tesisler kurma, bunları tefriş etme ve benzeri tüm haklarını kullan­mak ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapmak,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, ser­gi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bağışları ve vasiyetleri kabul etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, aynı amaçlara sahip diğer derneklerle birleşmek, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve işçi sendikaları konfederasyonlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, var olan platformlara katılmak, ortak hareket etmek, etkinlik düzenlemek, ortak yayın yayınlamak.
 16. Dernek üyelerinin çıkarlarını koruyabilmek için idari ve yargısal başvurular yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3)

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyeliği reddilen kişi, itirazının var olması durumunda Merkez Genel Kurulu’na başvurabilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında merkezde kayıtlı üyelerin kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak şartıyla, şube yönetim kurulları tarafından yapılır.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4)

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Merkez Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5)

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır.

1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5.Derneği hukuki ya da mali nedenlerden dolayı ciddi bir şekilde yükümlülük altına sokan davranışlarda bulunmak,

6.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Derneğin amacına aykırı açıklamalarda bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun ihraç kararına karşı yapılan itirazlar Merkez Genel Kurul’da görüşülür. Merkez Genel Kurul kararı kesindir, sonradan değiştirilmez.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelik Hakları

Madde 6)

 1. Her üye Genel Kurul’da söz ve oy hakkına,
 2. Yönetici görevler için seçme ve seçilme hakkına,
 3. Derneğin yönetici organlarına dernek ve dernek faaliyetleri hususunda yazılı şikayet ve öneri vermek hakkına,
 4. Dernek çalışmalarının seyrine dair bilgi talebinde bulunmak hakkına sahiptir.

 

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7)

 1. Tüzükte belirtilen görevlere, iç işleyişe ve yönetici organların aldıkları kararlara uymak,
 2. Genel Kurul toplantılarına katılmak,
 3. Seçildikleri görevlerin gereklerini yerine getirmek,
 4. Düzenli aidat ödemek,
 5. Tüzükte öngörülen hükümlere uymak,
 6. İyi bir davranış sergilemek.

 

Fahri Üyelik

Madde 8)

Derneğin amaçlarının ve hizmet konularının geliştirilmesiyle ilgili olan kimi özel ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararıyla, fahri üye olarak derneğe alınabilirler. Fahri üyeler, şikayet ve önerilerini yönetici organlara yazılı olarak bildirmek, dernek çalışmalarının seyrine dair bilgi alabilmek hakkına sahiptirler. Fahri üyelerin, tüzükte öngörülen hükümlere uygun davranmak ve iyi bir davranış sergilemek yükümlülükleri vardır.

 

Dernek Organları

Madde 9)

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1.Merkez Genel kurul,

2.Merkez Yönetim Kurulu,

3.Merkez Denetim Kurulu,

 

Dernek Merkez Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10)

Merkez Genel Kuru I derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Merkez Genel Kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Merkez Yönetim veya Merkez Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, iki (2) yılda bir EYLÜL ayında Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Merkez Genel Kurul, toplantıya Merkez Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

 

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Merkez Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Merkez Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Merkez Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11)

Merkez Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Merkez Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, toplantı başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Merkez Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12)

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları’nın faaliyet ve denetim raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,
 4. Merkez Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 5. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yeni bütçe tasarısının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Var olan mali kaynakların ne yönde kullanılacağına karar verilmesi,
 7. Derneğin iç yönetimine dair düzenlemelerin değiştirilmesi, yenilenmesi ve onaylanması,
 8. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 9. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Merkez Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 10. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların tahsis ve devri, satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kurulu yetki verilmesi,
 11. Merkez Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 12. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 13. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 14. Derneğin vakıf kurması,
 15. Derneğin fesih edilmesi,
 16. Derneğin şubelerini açma ya da kapatma kararının alınması
 17. Merkez Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 18. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin (1/10) imzasını taşıyan dilekçelerdeki taleplerin gündeme alınması,
 19. Mevzuatta Merkez Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun Teşkili

Madde 13)

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurul tarafından dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye olmak üzere iki (2) yıllığına gizli oyla seçilir. Kişiler bu göreve tekrar seçilebilirler. Amaçların yerine getirilmesi için gereken hallerde dernek uzman ve profesyonel kişilerle iletişime geçebilir.

Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman belirler. Merkez Yönetim Kurulu, ayda en az bir (1) kez toplanır, ayrıca başkanın ya da üyelerinin çoğunluğunun talep etmesi üzerine de toplanabilir. Kurul, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Merkez Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 14)

Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin çalışma konuları ile ilgili tüzüğün 2. Maddesinde sıralanmış olan etkinlikleri düzenlemek, bunları gerçekleştirmek için kişileri görevlendirmek,
 4. Derneğin iç işleyişine dair düzenlemeleri hazırlayıp, Merkez Genel Kurul’un onayına sunmak,
 5. Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Merkez Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 9. Başka örgüt, platform vs. gibi birliklerle olası birleşmeleri, ortak çalışmaları ve işbirliğini görüşüp onaylamak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Merkez Genel Kurul’a sunmak,
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Merkez ve Şubelerde dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarına karar vermek,
 13. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 14. Merkez Genel Kurul’un verdiği yetki ile yurt içinde veya yurt dışında taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 15. Yetki belgesi verilecek kişileri seçmek,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak
 17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 18. Derneğin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla personel, uzman atamak, çalıştırmak ve gerektiğinde görevden almak

 

Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 15)

Başkan da, Merkez Yönetim Kurulu gibi uzatılabilir iki (2) yıllık devreler halinde görev yapar. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

1.Derneğin yasal ve resmi temsili yeti. Başkan, münferit imzasıyla derneği her hususta temsil ve ilzama yetkilidir. Bu imza yetkisi, Başkan’dan başka Genel Sekreter’e de verilmiştir.

2.Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılacak görüşmeleri kararlaştırmak ve yönetmek,

3.Derneğin adresini ve yönetimini üzerine almak,

4.Derneğin amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak,

5.Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantıya çağırılması ve görüşme takviminin belirlenmesi,

6.Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Genel Kurul’un aldığı kararların yerine getirilmesi veya yerine getirilmesinin sağlanması,

7.Derneğin gider ve ödemelerinin düzenlenmesi ve saymanla birlikte makbuz, fiş ve benzeri belgelerin imzalanması,

8.Dernek çalışmalarına dair görüşmelerin ve yazışmaların imzalanması ve yazman tarafından imzalanan belgelerin onaylanması.

 

Genel Sekreter

Madde 16)

Başkan’ın kendisine verdiği görevlerin yerine getirilmesi ve derneğin kamu kurumları ile ilişkilerinin yürütülmesi dışında başkanın yokluğunda ona vekâlet etmek görevine de sahiptir. Sekreter derneğin yönetsel işlemlerinden sorumludur. Münferit imzasıyla Derneği her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

 

Sekreter’in başlıca görevleri:

1.Derneğin her türlü evrak, pul ve dosyasının tasnifi ve gözetimi,

2.Toplantıların kayıtlarının düzenlenmesi ve bu toplantıların çağrılarının yapılması,

3.Derneğin yıllık faaliyet raporunun ve diğer evrakların düzenlenmesi,

4.Üyelerin isimleri ve dernekle ilişkilerine dair bilgileri içeren dosyaların güncellenmesi,

5.Başkan’ın onayıyla sertifika dağıtımı.

6.Sayman

 

Madde 17)

Derneğin mali kaynaklarını kendinde toplar ve muhafaza eder. Başkanın onay verdiği ödemeleri yapar.

 

Merkez Denetim Kurulu’nun Teşkili

Madde 18)

Merkez Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olmak üzere Merkez Genel Kurul tarafından seçilir.

Merkez Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Merkez Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Merkez Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 19)

Merkez Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Merkez Denetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20)

Dernek, gerekli görülen yerlerde Merkez Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen Şube Kuruluş Bildirimi’ni ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine dair hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

Şubelerin Hukuksal Durumu

Madde 21)

Şubeler, derneğe bağlı, hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanlarında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, yönetim organlarının kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli olup, dernek ilişkileri ve karar yetkileri, dernek tüzüğünde ilgili hükümlerle ve şubeler yönetmeliğiyle belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından dolayı derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu dernek iç organı statüsündedir.

Üyelik Hükümleri

Madde 22)

Dernek Tüzüğü’nde yer alan üyelik hükümleri, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Yönetim Kurulu kararları ile uygulanır.

 

Mali Hükümler

Madde 23)

Şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafında da Dernek Tüzüğü’nde yer alan mali hükümler uygulanır.

 

Dernek Merkezi ile İlişkiler

Madde 24)

Derneğin tüm şubeleri, kuruluş kararı, çalışma, uygulama ve yürütme ile mali konularda derneğin karar ve denetimine tabidir. Dernek Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları yasalara ve Dernek Tüzüğü hükümlerine uygunluk yönünden inceleyebilir ve aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip, uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Eski kararlarında Şube Kurullarının direnmeleri üzerine kesin kararı almaya Dernek Merkez Kurulu yetkilidir.

 

Merkez’in İstek ve Kararlarına Uyma Zorunluluğu

Madde 25)

Dernek şubeleri, Merkez Genel Kurulu’nun ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlarına uymak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde şubeye tüzüğün düzenlenmesi ve alınan karar yazılı olarak hatırlatılır. Bu uyarıya rağmen istek yerine getirilmez ise Merkez şubenin Genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

Şubelerin Organları

Madde 26)

Şubelerin organları şunlardır:

1.Şube Genel Kurulu

2.Şube Yönetim Kurulu

3.Şube Denetçileri

 

Şube Genel Kurulu

Madde 27)

Şubelerin Olağan Genel Kurulu, her iki (2) yılda bir Eylül ayında yapılacak Merkez Genel Kurulu tarihinden en az iki (2) ay önce Temmuz ayında şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile olağan olarak, Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu’nun yapılacağı yeri, günü, saati otuz (30) gün öncesinden Genel Merkez’e bildirmek zorundadır. Şubeler, Genel Kurul Sonuç Bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler gerektiğinde Olağan Genel Kurul toplantısı da yapabilir. Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ve düzenleyeceği gündem doğrultusunda toplanarak toplantısına başlar. Dernek tüzüğünün Merkez Genel Kurul ile ilgili maddelerinde yer alan toplantı ve ilkeleri, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere, Şube Genel Kurulları’nda da uygulanır.

 

Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 28)

Şube Genele Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1.Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararları almak,

2.Geçen çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ve denetçileri denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

3.Gelecek çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulu çalışma programını ve bütçe uygulama esaslarını ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

4.Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri seçmek,

5.Dernek ve Şube Yönetim Kurulları ile denetçileri ve üyelerinin önerileri, dilekleri hakkında kararlar almak,

6.Şubeler Yönetmeliği ve işlemleri ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda derneğin onay ve kararını gerektiren konularda görüş ve öneriler saptamak,

7.Mevzuat ve Şubeler Yönetmeliği’nde yer alan diğer görev ve yetkileri kullanmak

8.Merkez Genel Kurulu’na katılmak üzere delege seçmek.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 29)

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca iki yıl için gizli oyla seçilmiş beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir şube sekreteri ve bir sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir (1) kez toplanır. Üye sayısının yarısından bir fazlasının sağlanmasıyla kurul toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır

 

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30)

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

1.Başkanın veya seçeceği diğer bir üye aracılığıyla şubeyi temsil etmek,

2.b)Şube çalışma alanı kapsamında dernek amaç ve çalışma alanı doğrultusunda çalışmalarda bulunmak ve uygulamak,

3.Dernek Merkez Genel Kurul’u toplantısında Şube Yönetim Kurulu adına sunulacak önergeleri ve görüşleri belirlemek,

4.Dernek Merkez Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarını uygulamak, denetçilerin dilek ve önerileri hakkında karar vermek,

5.Şube bütçe uygulama esaslarını, gelir gider çizelgeleri ile çalışma raporu, çalışma program, bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

6.Derneğin Şube Genel Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanan şube bütçe uygulama esaslarını ve gelir gider çizelgeleri ile faaliyet ve denetim raporlarını Dernek Genel Merkezi’ne göndermek,

7.Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun onayını almak şartıyla, bulunduğu yerlerde derneğin çalışma konularında sayılan etkinlikleri düzenlemek, basın açıklamaları yapmak,

8.Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun onayını almak şartıyla, bulunduğu yerlerdeki diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, var olan platformlara katılmak,

9.Şube personelini atamak, çalıştırmak ve gerektiğinde görevden almak,

10.Demirbaş ve mülk alımlarını Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

11.Mevzuat ve Şubeler Yönetmeliği’nde yer alan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

 

Şube Denetçileri

Madde 31)

Şube Genel Kurulu’nda iki (2) yıl içinde seçilmiş iki (2) asıl ve iki (2) yedek üyeden oluşan şube denetçileri, en az iki (2) ayda bir şube hesap ve işlemleri ile defterlerinde mevzuata uygun olarak yapacakları incelemelere ilişkin görüş, istek ve önerilerini bir raporla Şube Yönetim Kurulu’na sunarlar. Şube Yönetim Kurulu ile toplantısında Genel Kurul’a bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgeleri hakkında görüş istek ve önerilerini sunarlar.

 

Eksik Hükümler

Madde 32)

Şubelerin işleyişi, çalışma prensipleri ve Genel Merkez ile olan ilişkilerini belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Şubeler Yönetmeliği” çıkarılabilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 33)

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Merkez ve Şube Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 34)

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1.Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak en az 100 TL aidat alınır. Bu miktarları zamanın koşullarına göre artırmaya veya eksiltmeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Ayrıca üyeliğe giriş aidatları Merkez Genel Kurulunca belirlenir.

2.Dernek ve şubelerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, eğlence, yurt içi ve yurt dışı geziler, konser, temsil, spor yarışmaları ve konferanslar gibi faaliyetler ile dernek tanıtım belgesi ve rozet satışından sağlanan gelirler,

3.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar, ayni ve nakdi yardımlar,

4.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7.Diğer gelirler.

 

Dernek Görevlileri ve Ücretleri

Madde 35)

Şube veya genel merkezdeki üye sayısı ne olursa olsun dernek hizmetlerinde gönüllülük esastır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı veya yönetim kurulu dışında sekreter, uzman, avukat gibi kadrolar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ücretli olarak çalıştırılabilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurul tarafından dernek hizmetleri için görevlendirilmiş üyelere gündelik ya da yolluk verilmesine karar verilebilir. Gündelik ve yollukların miktarını belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kurulu’ndadır.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 36)

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1.Karar Defteri: Merkez Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numarası sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 37)

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 38)

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Merkez Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

1.Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,

2.Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Merkez Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Merkez Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, a ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir (1) ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Merkez Genel Kurul toplantısını izleyen otuz (30) gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 39)

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 40)

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 41)

Tüzük değişikliği Merkez Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Merkez Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Merkez Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisi (2/3)’dir. Merkez Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 42)

Merkez Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Merkez Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Merkez Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisi (2/3)’dir. Merkez Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Merkez Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Merkez Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde İlerici Kadınlar Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Merkez Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Merkez Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Merkez Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 43)

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük kırk iki (43) maddeden ibarettir.