BİZ KİMİZ!

Bizler, 1975 yılında kurulan İlerici Kadınlar Derneği’nin yarattığı birikimi ve deneyimi ileriye taşımak için tekrar yola çıkan kadınlarız.

Ülkemizde Haziran 2013 yılında yaşanan direnişin ön saflarında biz kadınlar vardık. Toplumun bütün kesimlerine  uygulanan baskı ve özel olarak kadınların uğradığı ayrımcılığa karşı  direndik.

15 Şubat 2015 tarihinde topladığımız İlerici Kadınlar Konferansı ile birlikte kadınların bu direncini kalıcı hale getirecek bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk.

Ekim 2015 yılında yaptığımız toplantı ile İlerici Kadınlar Derneği’ni yeniden kurma kararı aldık. 10 Ocak 2016 günü yaptığımız etkinlik ile derneğimizin kuruluşunu ilan ettik.

Ülkemiz kadın hakları açısından incelendiğinde bugün kadınların örgütlenmesinin önemi bir kez daha anlaşılacaktır.

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 142 ülke arasında 125. sırada.

2002- 2015 yılları arasında 5406 kadın cinayete kurban gitti.her iki kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

Okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4ü kadın.

Kadınların mecliste temsil oranı yüzde 14.44

1381 belediye başkanından sadece 40 ı kadın. Devlette sadece 1 müsteşar, üç müsteşar yardımcısı ve bir vali mevcut

Kadınların istihdam oranı yüzde 26, 20 milyon kadın istihdam edilmiyor. Çalışan her üç kadından 1 i tarımda çalışıyor, 4 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor.

İnsanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için İKD ‘ de örgütleniyoruz.

TARİHSEL İKD – İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

İKD’nin kuruluşu ;1975 yılının BM genel kurulunca kadınlar yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte ve TKP’li kadınların ön ayak olması ile gerçekleşti.  12 Mart sonrası, görece demokratik kitle ve meslek örgütlerinde çalışan ya da görev almak isteyen önemli bir sol ve ilerici kadın birikimi vardı. Bir kadın örgütü kurma fikri coşku ile karşılandı ve olabildiğince geniş tabanlı bir kadın derneği kurmak üzere çalışmalara başlandı. İlk toplantıda emekçi kadınları ve onların sorunlarını temel alan bir kadın örgütü kurulması konusunda görüş birliğine varıldığı gibi, “Neden Kadınlar Örgütü” diye bir kuruluş bildirgesi hazırlanmasına karar verildi. Kuruluş çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle önceden planlandığı gibi 8 Mart 1975’te kuruluş gerçekleşemedi. Ancak ilk kez kamuya açık olarak, Dostlar Tiyatrosu salonunda 400-500 kişinin katıldığı bir  toplantı ile 8 mart kutlaması yapıldı. Sonunda, Çeliktepe’de bir gecekondu odası kiralanarak 3 Haziran 1975’de İKD kuruldu.

Kısa sürede büyüyerek önce İstanbul’da sonra Anadolu’nun değişik yerlerinde şubeler açıldı. Dördüncü yılında merkezi İstanbul’da olmak üzere 15 bine yakın üyesiyle, 33 şube ve 35 temsilcilikte örgütlenmiş, Kadınların Sesi isimli gazetesi 30 bin baskıya ulaşmış, Türkiye çapında bir örgüttü. 28 Nisan 1979’da  İstanbul sıkıyönetim komutanlığı tarafından faaliyetten men edildi. Ama İKD  gerek gazetenin çevresinde, gerekse başka yollardan etkinliklerini sürdürdü. 12 Eylül 1980 darbesine kadar toplam beş buçuk yıl varlık gösterdi.

Türkiye’de kadın sorunu konusunda farkındalık yaratan ve toplumsal alanda ilk defa yaygın ,örgütlü bir güç haline gelen İlerici Kadınlar Derneği yaptığı çalışmalar ve verdiği mücadeleler ile pek çok başarıya ve kazanıma da imza atmıştır. İKD’ nin en uzun süreli , en geniş katılımın sağlandığı ve somut sonuçlar elde ettiği  çalışmalarından biri kreş kampanyasıdır.  Kuruluşu izleyen ilk aylarda işsizlik ve pahalılığa karşı kampanya örgütlenmiştir. Evlat Acısına Son miting ve yürüyüşleri, doğum izinlerinin yasalarda belirlenen şekilde kullanılması ve doğum izinlerinin birleştirilmesi için yapılan çalışmalar, 20 yılda emeklilik, gündelikçi kadınların sigortalanması  ve nötron bombasına karşı yaşam hakkını savunan süt kampanyaları örgütlendi, kazanımlar elde edildi. İşçi grevleri ile dayanışma etkinlikleri örgütlendi. Derneğin sıkıyönetim tarafından faaliyetlerinin durdurulmasına karşı büyük Ankara Yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüş güzergahı boyunca bulunan şubelerde etkinlikler ve eylemler yapıldı. Beş buçuk yıl süren mücadele tarihi günümüze önemli deneyimleri miras olarak bıraktı.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ KURULUŞ ESASLARI;

İlerici Kadınlar Derneği (İKD);

 • İnsanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için örgütlenir ve mücadele eder.
 • Kapitalizm koşullarında kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı siyasal, ekonomik, ideolojik ve toplumsal alanlarda mücadele eder.
 • Kadınların insanca, eşit ve özgür yaşamasının, sömürü ve eşitsizliğe maruz bırakılan toplumsal kesimler ile yan yana mücadele ederek mümkün olduğunu bilir ve bunu ilke edinir.
 • Üretim sürecinde kadın olmaktan kaynaklanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çalışır. Bu nedenle eş değerdeki işe eşit ücret ilkesiyle mücadele eder.
 • Çalışma yaşamında güvencesizleştirmeye ve taşeronlaşmaya karşı mücadele eder.
 • Ev eksenli işlerin, çocuk ve yaşlı bakımının kadınlar üzerinde yarattığı ağır yükün ortadan kaldırılması ve bu işlerin kamu hizmeti olduğu bilincinin egemen kılınması için mücadele eder.
 • Gericiliğin kadınlar üzerinde yarattığı tahakküme karşı her tür saldırının karşısında durur, aydınlanma mücadelesinin en ön saflarında yer alır.
 • Kadını sadece anne olarak kutsayıp, eve hapsetmeye çalışan zihniyetin karşısında durur. Kadının medeni haline bakılmaksızın; hamileyken de, emzirirken de, çocuğu ile veya çocuk sahibi olmadan da toplumsal yaşamda yer almasını savunur, kadının toplumsal yaşamdan kopartılmasının karşısında durur.
 • Kadın bedeni üzerinde kurulmak istenen gerici tahakküme karşı mücadele eder. Doğum kontrolünü, kürtaj ve doğurganlık haklarını savunur.
 • İnsanca yaşamın sağlıklı bir toplumda yaşamaktan geçtiğini bilir, eşit parasız sağlık hakkı için mücadele eder.
 • Eşit, parasız, anadilde, bilimsel, laik ve karma eğitim hakkını savunur.
 • Eğitimin, insanlığın aydınlık geleceği için ilerletici olması, bu alanda gündemde olan gerici tahakkümün bertaraf edilmesi için mücadele eder. Eğitimin her kademesinde müfredatın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen yaklaşımlarla hazırlanmasının karşısında durur.
 • Toplumsal yaşamda kadın kimliğini zayıflatan, cinsiyetçi anlayışı besleyen ve kadına dönük şiddete zemin hazırlayan her türlü söyleme ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele eder.
 • Bölgemizde yaşanan savaşların mağduru kadınlarla dayanışma içerisinde olurken, yeryüzündeki savaşların sorumlusu olan emperyalizme ve onun bütün kurumları ile işbirlikçilerine karşı mücadele eder.
 • Çocuk istismarının yolunu açan ve meşrulaştırmaya çalışan anlayışların karşısında durur.
 • Yaşam alanlarının talan edilmesine karşı direnç odağı oluşturur.
 • Kadınların spor alanlarından dışlanması ve bu alanda toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğin üretilmesine karşı durur.
 • LGBTİ bireylerin mücadelesini toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelenin bir parçası olarak görür, bu konuda omuz omuza bir mücadeleyi ve dayanışmayı benimser.
 • İlkeleri ve mücadele programı doğrultusunda bir arada olabileceği kadın ve mücadele örgütleri ile yan yana gelmeyi görev bilir.
 • Diğer ülkelerdeki ilerici kadın hareketleri ve örgütleri ile dayanışma ve işbirliğini gündemine alır.
 • Gerek eşitlik ve özgürlük, gerekse kadın mücadelesinde ismi ve faaliyetleri ile önemli bir referans olan tarihsel birikimine sahip çıkar.

İKD ÇALIŞMA İLKELERİ

İKD çalışma ilkelerini ve yöntemini, kurulma gerekçeleri ve kuruluş ilkelerini güçlendirecek şekilde belirler ve bir bütün olarak düşünür.

İlerici Kadınlar Derneği kuruluş tüzüğüne ek olarak amacını gerçekleştirmek üzere bazı çalışma yöntemleri ile birlikte ilerler.

Buna göre,

– Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden  herkes üye olma hakkına sahiptir.

– İlerici Kadınlar Derneği’nin her bir üyesi, kadınların örgütlü mücadeleye katılmasını temel  ilke olarak benimser.Kadınların ülke ve kadın gündemi arasında bağ kurması ve mücadelesini buraya kurması amacı doğrultusunda, ulaşılan her kadının örgütlü mücadeleye katılımı konusunda sonsuz emek verilir, çalışmalarında ısrar, inat ve sürekliliği önemser.

– İKD, çalışmalarında üye ve dostlarının, dost kadın örgütlenmelerinin katılımı ve katkısını alarak ilerler.

– İKD çalışmalarında tarihsel birikimi esas alır ve bu birikimi ileriye taşıyacak , bilimsel olan yöntemler ile ilerler.

-İKD , yasal tüzüğünde belirtilen sürelerin yanında  ihtiyaca göre tüm üyelerinin bir araya geleceği  toplantılar düzenler, bölge, il ve ilçe düzeyinde düzenli toplantılar yapar.

-İKD konferansları ile belirleyeceği Genel Yürütme Kurulu derneğin bütün çalışmalarını koordine eder, temel faaliyetler konusunda ortak görüş oluşturur. GYK  bütün şubelerden seçilen temsilcilerden oluşur.

– GYK, İKD’nin almış olduğu kararların tüm İKD üyelerince hayata geçirilmesini ilerletmek ve kolaylaştırmak, kadın ve ülke alanında meydana gelen olay ve gelişmelerde İKD tavrı ve örgütlenmesinin gösterilmesi için üretimde bulunur.

-İKD’nin temsiliyeti GYK tarafından kollektif bir şekilde belirlenir. Bu temsiliyet MYK da somutlanır.

– MYK 9 üyeden oluşur ve iki genel kurul arasında derneğin temsiliyetini sağlar. GYK nın aldığı kararların hayata geçmesinin takipçisi olur, GYK ya gündem önerilerinde bulunur.

– İKD il ve ilçe bazında şubeler kurar. Şube kuruluşları için 7 kişilik komite belirlenir.Şube kuruluşları ulaşılan üye sayısı ve faaliyet alanı göz önünde bulundurularak MYK ile birlikte kararlaştırılır.Şubeler kendi faaliyet alanlarına dair kararları MYK ile koordinasyon kurarak  alır.

– Şubeler kendi faaliyet alanlarında, konferans, seminer, kurs, eğitim  toplantıları ve etkinlikler düzenleyerek, derneğin amaçlarını daha geniş kesimlere ulaştırır.

-İKD, temel çalışma birimleri mahalle ve iş yeri örgütlenmeleridir.

-İKD , ihtiyaç halinde il koordinasyon kurulu kurabilir. İl koordinasyonlar üyelerinin ortaklaşa kararlaştıracakları bölge koordinasyonları kurabilir. il ve bölge koordinasyonları ile GYK arasındaki bağı MYK kurar.

-İKD, ihtiyaca göre komisyonlar kurar bu komisyonlar GYK tarafından belirlenir.

-İKD tüm faaliyetleri için gereken mali kaynağı üye aidatları ve bağışlar ile sağlar.Mali başlıklar Merkez Denetleme Kurulu ve GYK  tarafından birlikte değerlendirilir.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

Şubat 2016